Privatnost

Otvorenisistem za upravljanjedokumentima S.L. ("OpenKM") poštujevašuprivatnostiposvećen je zaštitivašihličnihpodatakakojenamdajete. Ova izjavaobjašnjavanašepolitikeiprakse u vezisakorišćenjemiotkrivanjemvašihličnihpodatakaodstraneOpenKM-a. Imajtenaumu da OpenKMpovremenopregledavaiažuriraovuPolitiku o privatnosti bez najave. Zbog toga bi trebaliperiodično da pregledavateusloveovepolitikekakobistebilisigurni da stesvesnikakoOpenKMprikupljaikoristiličnepodatke. Korištenjemnaševebstranice, pristajetenaprikupljanjeikorištenjevašihličnihpodatakaodstraneOpenKM-a, kako je objašnjeno u nastavku.

1. Ličnipodaci.

Imatepotpunukontrolunadvašimličnimpodacima. Uopšteno, možeteposetitinašuvebstranicu bez da nam date bilokakveličnepodatke. Međutim, postojeslučajevi u kojimamoramoimativašeličnepodatkekakobismovamomogućilipristupnašimzaštićenimveblokacijama. Ove informacijemoguuključivatipodatke o registraciji (vašeime, adresu, adresu e-pošte, telefonskibroj, naslovitd.), Podatke o zahtevima za informacijeipodatke o odgovoru ("informacije o korisniku"). Kadaprimitepotvrdni email ilikadaprimitebilokoji email saserveraliste, dobićeteuputstvakako da se uklonitesaliste...

2. Upotrebakorisničkihinformacija.

Nameravamo da takvepodatkekoristimo u ciljupodržavanjavašegodnosaivašegposlodavcasaOpenKM-om takoštoćemodizajniratisadržajveblokacijekojiodgovaravašimpotrebamaiupoznati vas sanovimponudamaproizvodaiuslugakojepostajudostupne.

Ove korisničkeinformacijemožezadržatiOpenKMradiproverepoštivanjasporazumaizmeđuOpenKM-a ivašegposlodavca, radipraćenjadomenasakojihnasljudiposećuju, kreiranjakorisničkogprofilakojićeboljeslužitivamaivašemposlodavcu,ili vas jednostavnokontaktiratibiloelektronskimputemilinanekidruginačin.

Akoodlučite da ne bismotrebalikoristitivašeličnepodatkekorisnika da bismo vas kontaktirali, javitenam se inećemoihkoristiti u takvesvrhe.

3. Otkrivanjekorisničkihinformacija.

OpenKM ne prodajei ne prenosiKorisničkeinformacijetrećimlicima.

4. Tačnostisigurnost.

Za OpenKM je važnatačnostisigurnostkorisničkihinformacija. Trenutnomožete da pregledateizatražiteažuriranjasvojihkorisničkihinformacijakojezadržavaOpenKM. AkonaskontaktirateradiispravljanjaVašihkorisničkihpodataka, pokušaćemo da ispravimotakvenetačnostipravovremeno.

OpenKM se brine za sigurnostvašihkorisničkihpodatakaiposvećen je preduzimanjurazumnihkoraka da bi ihzaštitioodneovlaštenogpristupaiupotrebetihličnihpodataka. U tom cilju, uspostavilismoodgovarajućefizičke, elektronskeiupravljačkepolitikeipostupke za obezbeđenjevašihličnihpodataka o korisniku.

5. Korisničkaimenailozinke.

Pristupodređenomsadržajunanašojveblokacijimožebitidozvoljennaosnovupismenogsporazumaizmeđu vas ilivašegposlodavcaiOpenKM-a izahtevaćekorisničkoimei / ililozinku.

U nekimslučajevima, nepodnošenjeličnihpodatakamože vas sprečiti da pristupiteodređenimveblokacijamaOpenKM-a kojisadržeodređenepoverljiveinformacije, proizvode, uslugeilipromotivneponude ("OpenKMponude"). Pristupanjemikorišćenjemnašihzaštićenihveblokacijapristajetenačuvanjepoverljivostikorisničkogimenailozinkekojesteodabrali za pristuptakvimveblokacijamaipristajetenanašeUslovekorišćenja.

6. Spoljneveze.

VeblokacijaOpenKMpružaveze do veblokacijatrećihstrana. Čakiako je trećastranapovezanasaOpenKM-om putemposlovnogpartnerstvailinanekidruginačin, OpenKMnijeodgovoran za politikeiliprakseprivatnostiilisadržajtakvihspoljnihveza. Ove vezesuvam date samo u praktičnesvrheipristupateimnavlastitirizik.

7. Uslovikorišćenja.

PogledajteinašePravneinformacijekojeopisujuograničenja, odricanjaodštete, odšteteiograničenjeodgovornostikojaregulišeupotrebucelokupneveblokacijeOpenKM.

8. Opšte.

Akoimatepitanja u vezisanašomIzjavom o privatnosti, kontaktirajtenasputemKontaktobrasca:

KONTAKT FORMULAR